Om FUNDATS for AMF

Fondens formål og vedtagne uddelingspolitik

Axel Muusfeldts Fond har som formål i henhold til fundatsen:

1.                  At yde hjælp til Kemp & Lauritzen koncernen, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse, samt efter omstændighederne også til sådanne medarbejderes pårørende

Under dette formål har Fonden særligt fokus på at støtte medarbejdernes udvikling, uddannelse, trivsel og sociale tarv.

2.                  At yde støtte til fremme af (i) erhvervsmæssige, (ii) videnskabelige, (iii) kulturelle og (iv) kunstneriske formål

Ad (i) Erhvervsmæssige formål:

I forhold til det erhvervsmæssige formål har Fonden en overordnet målsætning om, at tildelinger sker inden for bygge- og anlægsbranchen, og gerne således, at digitalisering, innovation, bæredygtighed og miljø er i fokus. Interessante ansøgninger uden for bygge- og anlægsbranchen kan dog også undtagelsesvist tildeles støtte.

Ad (ii) Videnskabelige formål:

I forhold til det videnskabelige område har Fonden en overordnet målsætning om, at tildelinger deles mellem (i) videnskabelige projekter inden for det sundhedsvidenskabelige område samt (ii) videnskabelige og natur­viden­skabelige projekter især inden for bygge- og anlægssektoren.

Inden for det sundhedsvidenskabelige område lægges vægt på, om der er (i) direkte klinisk perspektiv, (ii) væsentlig sundhedsrelevans og solid videnskabelig tyngde, og (iii) om det gennemføres i et anerkendt og forsvarligt forskningsmiljø og af medarbejdere, der besidder videnskabelig erfaring eller talent. Samme kriterier er gældende for de videnskabelige projekter inden for bygge- og anlæg, bortset fra kriteriet om det direkte kliniske perspektiv.

Ad (iii) Kulturelle formål:

I forhold til de kulturelle formål har Fonden en overordnet målsætning om, at tildelinger gives til projekter, der øger børns og unges velvære, udvikling, dannelse og/eller livskvalitet gennem kulturelle aktiviteter især fokuseret på musik, teater og dans. Der lægges derudover vægt på, (i) om det henvender sig til en bred kreds, (ii) om det har solid tyngde og kvalitet og (iii) ansøgers erfaring, kvalifikationer og talent. Der gives ikke støtte til bogudgivelser og rejser.

Ad (iv) Kunstneriske formål:

I forhold til kunstformål har Fonden en overordnet målsætning om, at tildelinger gives til kunstudstillinger, koncerter, opera, skuespil og ballet. Der lægges derudover vægt på, (i) om det henvender sig til en bred kreds, (ii) om det har solid tyngde og kvalitet og (iii) ansøgers erfaring, kvalifikationer og talent.

Generelt honorerer Fonden ikke fundraisere og støtter kun projekter i Danmark.

Administration

Fondens administration varetages af sekretariatssekretær/administrator Lise Helmer Olsen, Axel Muusfeldts Fond, c/o Kemp & Lauritzen A/S, Roskildevej 12, 2620 Albertslund. Mailadresse: lho@axelmuusfeldtsfond.dk.

Økonomi m.v.

Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Årsrapporten revideres af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Årsrapport 2023:

Årets resultat DKK 125,0 mio. kroner
Egenkapital  DKK 811,8 mio. kroner
Samlet uddelingssum i 2023, DKK 8,5 mio. kroner

God fondsledelse

Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde (LEF), som trådte i kraft den 1. januar 2015. I henhold til lovens § 60 skal bestyrelsen forholde sig til de af Komiteen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse og i henhold til Årsregnskabsloven (ÅRL) rapportere herom, jfr. ÅRL § 77a.

Anbefalingerne omfatter åbenhed og kommunikation, bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar, herunder nærmere bestemmelser om formanden og næstformanden, bestyrelsens sammensætning og organisering, dens uafhængighed, udpegning, samt evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen og endelig ledelsens vederlag.

Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne og forholdt sig til disse og finder, at Axel Muusfeldts Fond lever op til Rapportering af god Fondsledelse – regnskabsåret 2023